Select Page

AN AP BAY SIPO POU AYISYEN KI GEN ETA “HUMANITARIAN PAROLE”

AVI: TIKÈ GRATIS POU MOUN PARE POU KÒMANSE AN JEN

KI PWOGRAM LA?

American Service an ofri yon pwogram reyentegrasyon nan eta Minnesota, nan nò Etazini, pou moun ki gen pwovizyon imanitè. Jiska dat, nou gen siksè reyentegrasyon plis pase 100 Ikrenyen nan Minnesota. Kounye a n ap elaji kominote nou an pou l enkli moun k ap jwenn pwovizwa imanitè ayisyen yo.

Pwogram Reyestalasyon American Service an konbine manje, lojman, travay, transpò, dokiman gouvènman an, asirans sante, ak yon kominote ki bay sipò pou asire patisipan nou yo kapab jwenn pi bon demaraj posib nan Amerik la.

Nan pwogram nan:

 • Ou menm ak fanmi ou yo jwenn lojman. (Gade videyo a isit la pou youn nan konplèks lojman nou yo.)
  • Nou gen yon twalèt pataje ak kwizin nan kay nou yo.
  • Anjeneral nou gen de moun pou chak chanm.
  • Nou kenbe fanmi ak koup ansanm.
  • Nou koup moun ki pa marye apre yo tou de dakò.
  • Fanmi ki gen timoun rete nan kay diferan pase sa yo ki gen granmoun sèlman.
 • Ou menm ak fanmi w gen aksè a bank manje gratis, kwizin, ak founiti pou kwit manje.
  • Bank manje nou an gen bon jan kalite manje, chwazi selon sa moun ki nan pwogram nou an vle.
 • Ou konekte ak opòtinite travay
  • Nou ofri tout moun aksè nan opsyon travay ak gwo konpayi ki peye $17-$20 pa èdtan pou kòmanse, epi ki gen benefis sante.
  • Si ou gen yon konpetans espesyalize ak kapasite lang ase, nou ka konekte ou nan travay nan domèn ou vle
 • Yo ba w transpò.
  • Yo ba w yon kat otobis ak lajan prechaje. Minneapolis gen yon sistèm otobis ak tren solid.
  • Pou sèten aktivite òganizasyonèl – tankou entèvyou travay an gwoup – oswa ijans, òganizasyon nou an gen machin ke manm pèsonèl nou yo ka kondwi pou ede w.
  • Nou ka ede w jwenn yon lisans chofè nan Minnesota. Anpil nan moun nou yo achte pwòp machin yo le pli vit ke yo ekonomize ase lajan.
 • Nou ka anmezi pou ede w ranpli pwòp dokiman gouvènman ou, tankou jwenn dokiman otorizasyon travay.
  • Nou pa yon òganizasyon sipò legal. Gen plizyè nan zòn nan Minneapolis ki nou ka konekte ou ak ki ka kapab ede ak zafè legal ki pi konplike.
 • Nou konekte ou ak asirans sante.
  • Prèske tout tan, sa a se fè nan jwenn ou yon travay byen peye vit ki ofri benefis sante. Sepandan, nan ka ou pran reta, nou ka ede w jwenn aksè nan swen sante atravè pwogram eta Minnesota ofri.
 • Nou mennen ou menm ak fanmi ou nan gwo kominote nou an ki byen akeyi moun Minnesota.
  • Ou p’ap janm santi ou dwe fè tout bagay poukont ou – nou la pou ede, epi nou pran swen ou.

REMAK: Gen yon pri nan pwogram sa a, ke ou dwe peye lè ou kapab travay. (Gade seksyon ki pi ba a “KOBBE LI KWE?”). Pifò nan pwogram sa a finanse pa don prive, epi kantite lajan ki rete a se responsablite w.

Pwogram sa a te kòmanse pa Aswar Rahman, ki te vin nan Amerik ak manman l ‘a laj de 6 an. Li te grandi gade ak fè eksperyans lit yo nan reyentegrasyon nan yon nouvo peyi, epi li vle ede tout fèk vini jwenn nan pati ki pi difisil yo.

SOU MINNESOTA

Minnesota se yon gwo eta rich nan kè nò Etazini. Li se yon eta akeyan, ak gwo kominote refijye ki soti nan tout kontinan. Minnesota te klase pami pi bon eta yo pou edikasyon, sante, opòtinite ekonomik, ak pou ogmante yon fanmi.

Pi gwo vil la se Minneapolis, ki konnen pou bèl lak li yo, skyline modèn, ak konbinezon de yon gwo vil ak katye etranj. Minneapolis se konnen tou pou pak piblik li yo ak bibliyotèk, konsidere kòm pami pi bon nan peyi a, ofri pwogram inonbrabl pou timoun ak granmoun sanble.

Se move tan Minnesota li te ye pou sezon ivè fonse ak anpil nèj, bèl sous dlo, menm otòn pi bèl, ak ete ki ranpli ak festival ak fwa.

Moun Minnesota yo ke yo rekonèt kòm konsiderableman jantiyès, pasyan, ak politès. Sa a se mare nan eritaj Minnesota a pou yo te yon eta refijye ak imigran.

American Service an te chwazi Minnesota pou travay reyentegrasyon li akòz faktè sa yo, e li kwè se yon kote ki pi apwopriye pou fèk vini nan Amerik la.

POU KIYÈS SA A?

Kounye a pwogram nou an sèlman otorize pou aksepte Libète Imanitè ki soti Ayiti ak Ikrèn. Nou pral elaji nan Libète Imanitè ki soti nan lòt peyi nan fiti prè.

Nou kapab aksepte Imanitè Parolees ki poko rive Ozetazini, ak moun ki te Ozetazini pou mwens pase 90 jou.

KI DIRE PWOGRAM NAN?

Pwogram nou an fèt pou dire twa mwa. Nan tan sa a, ou vin endepandan finansyèman, ak pwòp travay ou ak pwòp lakay ou. Souvan envite moun yo rete avèk nou pou plis tan si nou kwè sa ka itil yo.

KONBYEN LI KOUTE?

Pifò nan pwogram sa a finanse pa don prive, epi kantite lajan ki rete a se responsablite w.

Pou ane 2023, pri pwogram pou patisipan yo se yon pousantaj plat $550 pou chak adilt, ak $450 pou chak timoun, pa mwa.

Sepandan, nou pa mande okenn peman jis nan mwa apre ou resevwa otorizasyon pou travay. Kidonk, si w rive 1ye janvye, epi w poukont ou, epi w vin otorize pou w travay 15 fevriye, w ap peye pou janvye ak fevriye ($1,100 total) nan fen mwa mas la, epi w ap peye tou pou mwa mas la ( $550).

Nou tann jiska lafen nenpòt mwa pou mande pou peman, pou ede ou ekonomize. Nou ka gen plan peman pwolonje pou moun ki nan sikonstans ekstraòdinè.

Nou vle ou ka fè yon bon lajan, epi byen ekonomize, pou ou ka jwenn pwòp lakay ou apre twa mwa sa yo, nan pwòp non ou. Se sa nou te fè pou plis pase 100 Ikrenyen nou yo jiskaprezan!

KOUMAN MWEN KÒMANSE?

Nou gen yon pwosesis rapid men apwofondi:

Premyèman, ou ranpli “fòm enterè” lè w klike sou bouton an lò ki anba a.

Lè sa a, nou kontakte ou sou videyo chat pou aprann plis sou ou epi ale sou detay yo nan pwogram nou an. Nou ka gen entèvyou an pèsòn tou nan vil ou a.

Lè sa a, si se yon bon anfòm, nou voye kontra ou siyati, pou klarifye akò nou an, ak pou pwoteje enterè tout moun.

Apre siyati, nou fè yon plan vwayaj, epi ede w jwenn tikè avyon.

Lè w rive nan Minnesota, kominote nou an resevwa w ak yon fèt, epi nou kòmanse vwayaj reyentegrasyon w avèk nou.

LÒT KESYON?

Tanpri kontakte ekip nou an isit la: theamericanservice.org/contact

Si w ap ekri nan yon lang ki pa angle, tanpri itilize fraz konplè ak ponktiyasyon, epi evite jagon oswa mo ki pa komen, pou nou ka anpeche move kominikasyon atravè lojisyèl tradiksyon nou an. Nou ap tann nou tande!

Nou bay lojman.

Lojman nou an gen anpil rabè, epi li mare nan pwogram travay nou an.

Nou bay travay.

Tout travay nou yo peye salè klas mwayèn yo, ak tout benefis yo, menm pou Ikrenyen ki pa pale angle.

Nou bay transpò.

Nou asire ke moun nou yo gen yon fason pou ale ak soti nan travay, osi byen ke jwenn tout esansyèl yo bezwen.

Nou konekte ak kominote a.

Nou gen benediksyon pou nou gen moun ak òganizasyon bèl bagay sa yo k ap travay pou sipòte nouvo Ikrenyen nou yo.

The American Service is a DBA of the American Service in Ukraine,
a registered 501(c)(3) nonprofit.
1000 5th St SE, Minneapolis, Minnesota 55414
EIN 88-3464025